Privacy policy & cookiestatement

PRIVACY STATEMENT BIO2NATURE

Hoewel je er niet steeds van bewust bent geef je als gebruiker van onze website steeds enkele ‘persoonsgegevens’ vrij. Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten jou als natuurlijke persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet. Dit zal het geval zijn zodra men een directe of indirecte link kan leggen tussen één of meerdere gegevens en een natuurlijke persoon.
De verzameling en verwerking van persoonsgegevens wordt door de wetgever aan strenge voorwaarden verbonden zoals bepaald in de wetgeving, voornamelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacywet). Aangezien ook wij de bescherming van jouw privacy heel belangrijk vinden en hier heel duidelijk over willen zijn, hebben wij deze Privacy Statement opgemaakt.
Door gebruik te maken van de website en haar diensten gaan wij ervan uit dat iedere gebruiker kennis heeft genomen van deze Privacy Statement en bijgevolg de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens, op de wijze zoals hier beschreven, aanvaardt.
Het is mogelijk dat ons Privacy-beleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in de Privacy Statement. Het is dan ook aan de gebruiker om op regelmatige basis kennis te nemen van dit document. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden.

1 Wie is de verantwoordelijke van de verwerking?

In de Privacywet wordt een onderscheid gemaakt tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en de partijen waar men beroep op doet voor de feitelijke verwerking. Dit onderscheid is uitermate belangrijk om enige onduidelijkheid rond verantwoordelijkheden te vermijden.

1.1 Verantwoordelijke van de verwerking?

De verantwoordelijke voor de verwerking, ook wel data controller genaamd, is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de juridische en technische middelen bepaalt voor de verwerking van persoonsgegevens. Volgende persoon is aangeduid als verantwoordelijke verwerker:


Elogistics

Maatschappelijke naam: Moerkerke Marc

Georges Ottenbourgsstraat 4 bus 1.02

3500 Hasselt
Ondernemingsnummer (BTW-BE) 0708 784 839.
telefoon: 0032(0)011763098
e-mail: info@bio2nature.be

1.2 Feitelijke verwerker?

De feitelijke verwerker is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens verwerkt. De feitelijke verwerker is verantwoordelijk voor de goede technische werking van de website (datatransmissie). De personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken vallen hier niet onder.
Uiteraard is de verantwoordelijke voor de verwerking uitermate zorgvuldig in zijn selectie van feitelijk verwerker. Zo moet de feitelijke verwerker voldoende waarborgen bieden met betrekking tot technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen rond de verwerking, en voldoen aan de verplichtingen van artikel 16, §1 privacywet.
De verantwoordelijke voor de verwerking draagt of neemt geen enkele aansprakelijkheid op bij verlies of corruptie van data, identiteitsdiefstal, diefstal van gegevens, virussen of Trojaanse paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op de informaticasystemen of online cloud-portalen. De feitelijke verwerker beslist autonoom over de meest technisch geschikte toepassing om de gegevens te verwerken, en doet dit vanuit zijn professionele expertise. Van de verantwoordelijke voor de verwerking kan niet verwacht worden over dezelfde expertise en specialiteit te beschikken.
Als feitelijke verwerker worden volgende (rechts)personen aangeduid: Inventis Web Architects, Weg naar AS 182, 3660 Opglabbeek, België.

2 Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Elogistics verzamelt jouw persoonsgegevens slechts voor één overkoepelend doel, namelijk iedere gebruiker van de website een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring aan te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate de gebruiker intensiever gebruik maakt van de website en webshop.
Deze gegevensverwerking is dus essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt slechts voor volgende (interne) doeleinden:
- De gebruiker toegang verschaffen tot zijn gebruikersprofiel, zowel voor het forum als voor onze webshop.
- Het aanbieden en verbeteren van onze gepersonaliseerde en algemene dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor de gebruiker, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.
- De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.
Wij geven jouw gegevens nooit door voor externe analyse zonder dat wij een voorafgaande anonimisering hebben doorgevoerd.
Door gebruik te maken van onze website verklaart de gebruiker zijn uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens door Elogistics. Voor de verwerking van persoonsgegevens van derde personen beroept Elogistics zich uitdrukkelijk op het feit dat deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van maatregelen die aan het sluiten van die overeenkomst voorafgaan en die op verzoek van de betrokkene zijn genomen.
Aangezien er geen rem op technologie en innovatie staat is het onmogelijk een inschatting te maken van onze toekomstige website en dienstverlening. Het is bijgevolg belangrijk dat deze toestemming ook betrekking heeft op het gebruik van de persoonsgegevens in het kader van de ontwikkeling van nieuwe diensten en functionaliteiten voor zover deze binnen de oorspronkelijke doelstelling van onze website valt.

2.1 Registratie account

Het gebruik van de website en webshop vereist de aanmaak van een individueel gebruikersprofiel en de daarbij horende gebruikersregistratie. Dit betekent dat we alle gegevens verzamelen die nodig zijn voor de gepersonaliseerde dienstverlening zoals geslacht, leeftijd, demografische gegevens net als enkele essentiële contactgegevens zoals adres, email-adres, telefoon- en faxnummer. De betrokkene beslist zelf over de mate van informatie die hij vrij geeft.
We verzamelen in geen geval gevoelige persoonsgegevens van de gebruiker, zoals gegevens over uw ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, seksuele geaardheid en dergelijke.
Deze gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de applicatie. Deze gegevens zijn in beperkte mate zichtbaar voor andere gebruikers, afhankelijk van de hoedanigheid van de gebruiker.

2.2 Goede technische werking;

Daarenboven verzamelen en verwerken we persoonsgegeven om de gebruiker de goede technische werking van de website te garanderen. De website maakt gebruik van verscheidene middelen om de gebruikerservaring te optimaliseren en eventuele (technische) fouten in de website te detecteren;
- Cookies; deze informatie laat ons toe de gebruiker te herkennen en zodoende efficiënt gebruik  te maken van de websitefuncties zoals ingelogd blijven, winkelwagen gebruiken, reviews lezen, gepersonaliseerde commerciële berichten weergeven, etc. Voor een verdere verduidelijking rond onze cookies verwijzen we u graag door naar onze Cookie Policy;
- Log-informatie: dit betreft informatie zoals het IP-adres en diverse telecommunicatie-gegevens.
- Informatie met betrekking tot het gebruikte toestel zoals hardware- en software informatie en netwerk informatie.
- Local storage informatie.
De website verzamelt eveneens anonieme gegevens, zijnde technische gegevens die uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt worden om een beeld te krijgen van gebruikersnavigatie op de website.

2.3 Worden mijn gegevens buiten de EU gebruikt (of zelfs overgedragen op derde partijen)?

De persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Elogistics. We kunnen u dan ook gerust stellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. Gegevens kunnen toch meegedeeld worden aan derden indien:
- Er een uitdrukkelijke toestemming is van de betrokkene;
- Wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit zal het geval zijn met werknemers, medewerkers, agenten, onderaannemers, leveranciers, commerciële partners, marketingdiensten, etc.;
- Wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een in het belang van de Gebruiker tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en een derde gesloten of te sluiten overeenkomst. Bijvoorbeeld in het kader van fraude;
- Wanneer de doorgifte noodzakelijk is of wettelijk verplicht (zwaarwegend algemeen belang of recht);
De betrokkene is zeker van de vertrouwelijke verwerking van zijn persoonsgegevens in geval van een overname of verkoop van Elogistics. In dit geval zal Elogistics de nodige informatie aan betrokkene verschaffen.
Elogistics is een Belgische onderneming. Niettemin kan er gegevensverwerking en/of –overdracht zijn naar landen buiten de Europese Unie. Ingevolge artikel 21 van de privacywet mogen persoonsgegevens alleen worden doorgegeven aan landen die eenzelfde passend beschermingsniveau waarborgen, en waar dezelfde of gelijkaardige bepalingen van de privacywet worden nageleefd. Het land, duur van de overdracht en opslag, aard van de gegevens en precieze doeleinden zijn criteria die per geval onderzocht moeten worden.
Elogistics garandeert dat er geen overdracht naar derde landen voor gegevensverwerking of –opslag plaats heeft zonder dat de nodige maatregelen genomen zijn om te voldoen aan de beschermingsvereisten uit de Belgische Privacywet. Deze overdracht zal slechts plaats vinden op basis van één van de gronden zoals vermeld in artikel 2.

3 Worden er locatiegegevens opgeslagen?

De analytische data van Elogistics tonen inderdaad locatiegegevens. Op basis van deze gegevens kan je (vermoedelijke) locatie op een kaart (‘Kaart’) wordt bepaald en aangegeven. Deze aanduidingen (op basis van een IP-adres) zijn echter allesbehalve nauwkeurig, en dus ruim onvoldoende om je precieze locatie te achterhalen.
We gebruiken deze locatiegegevens dus niet om jou te identificeren, doch enkel om de goede technische werking van onze website te garanderen.

4 Wat zijn mijn rechten?

4.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Iedere gebruiker kan er van uitgaan dat Elogistics jouw persoonsgegevens steeds ‘eerlijk en rechtmatig’ verwerkt. Dit wil zeggen dat de gegevens enkel voor de bovenstaande uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verwerkt worden.  Elogistics garandeert dan ook dat de gegevensverwerking steeds toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
We bewaren jouw persoonsgegevens nooit langer op dan strikt noodzakelijk. Wel houden we een archief bij van jouw gegevens, zolang je account actief is, of wanneer je persoonlijke data noodzakelijk is om je een bepaalde dienst te kunnen aanbieden.
Elogistics heeft voldoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om jou een veilige verwerking van de persoonsgegevens te garanderen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn in verhouding met de aard van de persoonsgegevens en de potentiele risico’s.
De risico’s van een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies,  de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking zijn dan ook tot een minimum gereduceerd. Dit betekent jammer genoeg niet dat er geen risico meer bestaat. Bij een inbraak op haar informaticasystemen zal Elogistics onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om schade en/of diefstal tot een minimum te beperken.

4.2 Recht op verzet

Iedere gebruiker kan zich steeds verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Dit recht van verzet bestaat slechts indien er sprake is van zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie. De uitzonderingen van artikel 5, (b) en (c) Privacywet zijn eveneens van toepassing op dit recht van verzet.
De gebruiker kan zich ten allen tijde, kosteloos en zonder motivering verzetten tegen de voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze persoonsgegevens verkregen werden met het oog op direct marketing.
De gebruiker is eveneens gerechtigd om ten allen tijde, kosteloos en zonder motivering de verwijdering van of het verbod op de aanwending van alle hem betreffende persoonsgegevens te bekomen die gelet op het doel van de verwerking, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of waarvan de registratie, de mededeling of de bewaring verboden zijn, of die na verloop van de toegestane duur zijn bewaard.
De gebruiker oefent zijn recht uit via een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Elogistics, per post of per e-mail via info@bio2nature.be. Elogistics verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan jouw verzoek een gevolg te geven.

4.3 Recht op toegang

Iedere gebruiker die zijn identiteit bewijst beschikt over een recht op toegang tot de informatie rond het al dan niet bestaan van verwerkingen van zijn persoonsgegevens, net als de doeleinden van deze verwerking, de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.
De gebruiker oefent zijn recht uit via een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Elogistics, per post of per e-mail aan info@bio2nature.be. Elogistics verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan jouw verzoek een gevolg te geven.

4.4 Recht op verbetering

Elogistics engageert zich tot een zo nauwkeurig mogelijke gegevensverzameling. Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen bijgevolg steeds verbeterd of zelfs uitgewist worden.
Aangezien het onmogelijk is om continu op de hoogte te zijn van iedere verandering of fout in de persoonsgegevens, is het aan jou als gebruiker om onnauwkeurigheden en onvolledigheden te melden en in de eerste plaats zelf de nodige aanpassingen te maken binnen zijn gebruikersregistratie.
Indien dit toch niet voldoende blijkt kan men steeds een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Elogistics richten, per post of per e-mail aan info@bio2nature.be. Elogistics verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan jouw verzoek een gevolg te geven, door de persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of zelfs te verwijderen. De verwijdering heeft voornamelijk betrekking op de zichtbaarheid, het is dus mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens toch nog tijdelijk bewaard worden.

COOKIE VERKLARING

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites en applicaties op je lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om je op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).
De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie bevat enkele bepalingen rond cookies, en het gebruik ervan op websites. De Belgische implementatie is afgeleid van de Europese e-Privacy richtlijn, wat impliceert dat het cookiegebruik en de cookiewetgeving in elk Europees land anders wordt geregeld. BIO2NATURE is een online-handelsplatform dat zich voornamelijk op de Belgische markt richt en bijgevolg de Belgische interpretatie volgt.

2. Welk nut hebben deze cookies?

BIO2NATURE wil je zo goed mogelijk informeren over deze nieuwe wetgeving, en over welke cookies zij gebruikt. Door de website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies helpen BIO2NATURE om je bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera), en om je meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.
Als je de website van BIO2NATURE wil consulteren, is het aan te raden dat je cookies ingeschakeld hebt. Zonder ingeschakelde cookies is het mogelijk dat wij niet in staat zijn om je een probleemloos bezoek op de website te garanderen. Indien je deze cookies liever niet wenst, ben je vrij om de cookies uit te schakelen (zie ook de titel “Hoe kan ik mijn cookies beheren?”).
Wij gebruiken cookies om jouw bezoek op onze website te verbeteren. De cookies die wij gebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten te identificeren of om je specifieke diensten te laten zien waarvan wij denken dat ze voor jou van belang kunnen zijn. Het is mogelijk dat wij informatie opslaan die direct aan jou gerelateerd is. Wij gebruiken daarnaast mogelijk ook cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken en die onze diensten op hun website adverteren.

3. Wat voor cookies gebruikt BIO2NATURE ?

Wij gebruiken twee soorten cookies, namelijk onze eigen functionele cookies en cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken en die onze diensten op hun website adverteren. De volgende partners worden betrokken:


First Party Cookies:

https://www.bio2nature.com (website)

Domeinnaam Doelstelling Benaming cookie Bewaarduur
https://www.bio2nature.com
Functioneel PHPSESSID
__utma
__utmb
__utmc
__utmz Session Cookie
911 dagen
/
Session cookie
183 dagen

Neem kennis van onze Privacy Statement voor meer informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens door BIO2NATURE.

Third Party Cookies

Domeinnaam Doelstelling Benaming cookie Bewaarduur Privacy Statement.
www.facebook.com
Analytisch / Functioneel _ga
act
c_user
csm
datr
fr
lu
p
presence
s
wd
xs 721 dagen
Session
90 dagen
90 dagen
654 dagen
90 dagen
654 dagen
Session
Session
90 dagen
Session
90 dagen https://www.facebook.com/policy.php

www.twitter.com
Analytisch SSESS3c8b2bbd5af1180dab341c61a9900084
__utma
__utmz
_ga
_gat_a
_gat_b
_twitter_sess
auth_token
co
device_token
guest_id
kdt
remember_checked_on
ua 23 dagen
722 dagen
174 dagen
731 dagen
/
/
Session
3561 dagen
3560 dagen
322 dagen
321 dagen
648 dagen
3568 dagen
/ https://twitter.com/privacy

4. Hoe kan ik mijn cookies beheren?

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in je browser. Om cookies in te schakelen moet je de volgende handelingen uitvoeren:
Bij browser - Microsoft Internet Explorer
• In Internet Explorer, klik op 'Internetopties' in het menu 'Extra'.
• Op het tabblad 'Privacy', verplaats de instellingen- schuifknop naar 'laag' of ‘accepteer alle cookies' (instelling boven 'medium' schakelt cookies uit).
• Klik op 'OK'.
Bij browser - Mozilla Firefox
• Klik op 'Firefox' in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op 'Opties'.
• Op het tabblad 'Privacy' , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.
• Klik op 'OK'.
Bij browser - Google Chrome
• Klik op 'Extra' bovenaan in uw browservenster en kies 'Opties'.
• Klik op de 'Under the Hood' tab, zoek het gedeelte 'Privacy' en selecteer de knop 'Content settings'.
• Selecteer nu 'Allow local data to be set'.
Bij browser - Safari
• Kies ‘Voorkeuren’ in het taakmenu. (Het taakmenu bevindt zich rechtsboven in het Safari-venster en ziet eruit als een tandwiel of klik op ‘Safari’ in het uitgebreide taakmenu.)
• Klik op het Privacy tabblad. Zoek de sectie genaamd ‘Cookies en andere websitegegevens’
• Bevestig de transactie en wacht op de bevestiging dat alle cookies zijn verwijderd.

5. Ik kom niet uit België. Is er voor mijn land een andere vorm van toestemming vereist?

Het is mogelijk dat niet alleen Belgische onderdanen de web-applicatie bezoeken. De Europese lidstaten implementeren de cookiewetgeving vaak erg verschillend, zodat het voor de betrokkene moeilijk is om uit te maken hoe zijn of haar toestemming dient gegeven te worden. BIO2NATURE streeft ernaar de correcte implementatiewijze per lidstaat na te streven, voor zover dit technisch en materieel mogelijk is.

6. Wat zijn mijn rechten?

Aangezien cookies een verwerking van persoonsgegevens kunnen uitmaken heb je als betrokkene recht op de rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens. Men kan als betrokkene volgende rechten uitoefenen:
- Recht op verzet: indien er sprake is van een zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen kan men zich verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens.
- Recht op toegang: Iedere betrokkene die zijn identiteit bewijst beschikt over een recht op toegang tot de informatie rond het al dan niet bestaan van verwerkingen van zijn persoonsgegevens, net als de doeleinden van deze verwerking, de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.
- Recht op verbetering: Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen op verzoek van de betrokkene steeds verbeterd of zelfs uitgewist worden.
De uitoefening van deze rechten gebeurt conform de modaliteiten zoals bepaald in onze Privacy Verklaring. Mocht je na het lezen van deze Cookie Verklaring (“Cookieverklaring”) toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan je steeds contact opnemen via : CONTACTADRES

Nieuwsbrief

Schrijf je in en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en ontvang 5% korting op uw bestelling.