Disclaimer

Het gebruik van onze website gaat steeds gepaard met enkele rechten en plichten, onze Algemene Voorwaarden. Zodra we verwijzen naar onze Algemene Voorwaarden impliceert dit een verwijzing naar onze Gebruiksvoorwaarden, Verkoopsvoorwaarden, de Privacy & Cookie Verklaring en alle andere rechten en plichten die duidelijk op de website vermeld staan.

Deze Algemene Voorwaarden gelden zowel voor ons (bio2nature) als voor jou, de gebruikers. Zodra je gebruik maakt van onze website erken en aanvaard je uitdrukkelijk dat onze Algemene Voorwaarden steeds en op uitsluitende wijze van toepassing zijn.
Wij kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijken van deze algemene voorwaarden, voor zover deze afwijkingen door alle partijen aanvaard zijn en schriftelijk vastgelegd. Deze afwijkingen zijn slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben en hebben geen effect op de toepassing van alle overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

1/ Maar eerst... wie zijn wij?

Met BIO2NATURE willen wij een online platform aanbieden rond (biologische voeding en natuurlijke producten, et cetera). Ons platform bestaat uit de webshop en het forum. Indien je ons wenst te contacteren kan dit steeds op volgende adres en/of met volgende communicatiemiddelen:
Elogistics
Georges Ottenbourgsstraat 4 bus 1.02
3500 HASSELT
Ondernemingsnummer (BTW-BE) 0708 784 839.
telefoon:  +32(0)11/763098
e-mail: info@bio2nature.com
Wij beloven spoedig te reageren op ieder bericht dat wij ontvangen. Vermeld steeds jouw ordernummer zodat we jou nog beter en sneller een antwoord kunnen geven.

2/ Onze website

Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

Je kan ervan op aan, wij bieden een gebruiksvriendelijke website aan die veilig is voor iedere gebruiker. We nemen dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze website te garanderen. Toch kunnen we jou geen absolute garanties geven en moet men onze maatregelen beschouwen als een middelenverbintenis.
Ieder gebruik van de website gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat wij geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de website, ongeacht het bestaan van overmacht of een vreemde oorzaak.
We hebben het recht om de toegang tot onze website ten allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.

Inhoud van onze website

De inhoud van onze website wordt zowel door ons als door onze gebruikers bepaald. Wij hechten veel belang aan correcte en volledige informatie, en verwachten dit ook van onze gebruikers en derde partijen die inhoud aanleveren. We treffen alle nodige maatregelen om dit te kunnen garanderen en houden een zekere controle op de inhoud op onze website.
De gebruikers en derde partijen die inhoud op onze website plaatsen erkennen en bevestigen dat ze deze inhoud steeds op eigen en uitsluitende verantwoordelijkheid online plaatsen. Wij kunnen de inhoud na plaatsing controleren, maar dit gebeurt zeker niet automatisch voor alle inhoud. We hebben geen verplichting om deze inhoud voorafgaand te controleren.
Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van informatie op onze website. Het is dus mogelijk dat de informatie niet volledig is, niet voldoende accuraat is en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op onze website.
Stel dat bepaalde inhoud op onze website een schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen. Zo kunnen we overgaan tot een gedeeltelijke of gehele verwijdering van de informatie.
Onze website bevat inhoud die gedownload kan worden. Iedere download van onze website gebeurt steeds op eigen risico. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk zijn en schade ten gevolge van een verlies van data of schade aan het computer systeem valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van gebruiker.

Wat wij van jou als gebruiker verwachten

Ook de gebruiker draagt een zekere verantwoordelijkheid met betrekking tot de manier waarop wij onze website aanbieden. Dit betekent dat je ten allen tijde moet onthouden van handelingen die een schadelijke impact op de goede werking en veiligheid van de website en het gebruik ervan tot gevolg hebben. Zo mag de website niet gebruikt worden om ons business model te omzeilen en/of gebruikt worden om informatie van andere gebruikers op grote schaal te verzamelen.
Met ons forum verschaffen wij onze gebruikers graag de ruimte om eigen ervaringen en meningen te delen, voor zover dit betrekking heeft op de producten die wij verkopen. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat deze ruimte nuttig en op gepaste wijze wordt gebruikt. Het is in ieder geval niet toegelaten volgende inhoud op de website te plaatsen;

  • Iedere vorm van inhoud die men als ongepast en/of onwettig kan beschouwen omdat zij als illegaal, onrechtmatig, schadelijk, misleidend, bedreigend, beledigend, overdadig obsceen, kinderpornografisch, aanstootgevend, racistisch wordt beschouwd en/of in het algemeen strijdig met de openbare orde en goede zeden is. Deze inhoud hoeft niet noodzakelijk in strijd zijn met de geldende wetgeving of de rechten van derde partijen om als ongepast beschouwd te worden.
  • Inhoud die de intellectuele rechten en portretrechten van andere gebruikers en/of derden schendt.
  • Inhoud die het resultaat is van, verwijst naar en/of aanspoort tot het plegen van strafrechtelijk sanctioneerbare feiten.
  • De verspreiding van inhoud die schade aan andere gebruikers van de website kan toebrengen. Hieronder valt een verbod op de verspreiding van schadelijke programmatuur  zoals computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots.
  • De verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de website, inclusief junk mail, spamming en kettingbrieven.

Let er ook op dat je jouw informatie steeds op de juiste plaats (sub-titel), op verstaanbare wijze en in het Nederlands op de website plaatst. Indien de bovenstaande voorwaarden geschonden worden kunnen wij steeds beslissen om de informatie geheel of gedeeltelijk te verwijderen en/of verplaatsen.
De gebruiker is als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien zijn handelingen en gedragingen effectief schade veroorzaakt aan de website en de andere gebruikers. In dat geval moet hij BIO2NATURE vrijwaren van iedere schadeclaim die volgt.

3/ Actief worden op ons forum? Registreer je even...

Je kan pas actief worden op ons forum als je geregistreerd bent. Deze registratie gebeurt eenvoudigweg door het online-registratieformulier in te vullen. Bij de registratie vragen we jou om een correct, waarheidsgetrouw, actueel en volledig beeld weer te geven. Dubbele gebruikersprofielen zijn in principe niet toegestaan.
Het gebruikersprofiel is persoonlijk en de Gebruiker is op exclusieve wijze verantwoordelijk voor alle handelingen die met het gebruikersprofiel gesteld worden. Bijgevolg kan een gebruikersprofiel niet worden overgedragen aan een derde partij. Om dit te garanderen staat de gebruiker zelf in voor het confidentiële karakter van zijn gebruikersprofiel. Als je een inbreuk op dit confidentiële karakter waarneemt moet je dit steeds aan ons melden zodat wij de nodige maatregelen kunnen treffen.
Bij de registratie en het verdere gebruik van het gebruikersprofiel moet de gebruiker de rechten van derde partijen ten allen tijde vrijwaren. Het is dus absoluut verboden om bijvoorbeeld een vreemde, reeds bestaande identiteit aan te nemen en/of de eer en goede naam van een natuurlijke of rechtspersoon in het gedrang te brengen.
Wij houden geen actieve controle op de registratie van profielen maar behouden ons wel het recht voor de gepaste maatregelen te nemen in de gevallen waar dit vereist is. Dit zal het geval zijn indien de aangemelde Bezoeker handelt in strijd met de algemene gebruiksvoorwaarden, bijkomende voorwaarden, geldende rechtsregels, rechten van derde partijen of algemeen geaccepteerde internetgedragsregels. Wij hebben een ruime keuzemarge bij het nemen van een sanctionerende en remediërende maatregel en de draagwijdte van die maatregel. Maatregelen kunnen zonder voorafgaande waarschuwing en/of kennisgeving worden genomen.

4/ Links naar andere websites

De inhoud van onze website kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.
Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt verlaat men onze website en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade.
Deze vreemde websites bieden niet dezelfde garanties als wij, dus raden wij aan om aandachtig de Gebruiksvoorwaarden en Privacy Statement van deze andere websites door te nemen.

5/ Intellectuele eigendom

Creativiteit verdient bescherming, zo ook onze website en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten. Dergelijke rechten gelden ook voor onze website en haar inhoud. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht.  Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.
Iedere gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze websites en haar inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt. Wij vragen dan ook onze gebruikers om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder de toestemming van de rechthebbende.
Ook de inhoud van de gebruikers en derde partijen wordt beschermd door de opgesomde intellectuele eigendomsrechten. Door deze inhoud op onze website te plaatsen verleen je ons een niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije en wereldwijde licentie om deze inhoud te gebruiken in het kader van onze website. Deze licentie dient enkel voor de goede technische en efficiënte werking van onze website.

Registraties: (eventueel invullen merkenrechtelijke registraties, voor meer informatie zie dejuristen.be/merkbeschermen)

6/ Verwerking persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende privacy statement, te consulteren via de website van BIO2NATURE.

7/ Algemeen

Wij behouden ons de vrijheid om onze website en de daarbij horende diensten ten allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Hiervoor moet geen kennisgeving aan de gebruiker worden gegeven. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat dit aanleiding geeft tot schadevergoeding.
Indien wij daarenboven een schending van onze algemene voorwaarden door de gebruiker vaststellen, hebben wij het recht om alle mogelijke maatregelen ter sanctionering en remediëring te nemen. Zo kunnen we jouw inhoud steeds geheel of gedeeltelijk verwijderen of aanpassen, en jou de toegang tot de website en gebruikersprofiel ontnemen. Wij kunnen dit zonder meer en onaangekondigd doen. Dergelijke maatregelen kunnen nooit tot onze aansprakelijkheid leiden, noch tot enige vorm van schadevergoeding.
Deze Algemene Voorwaarden (inclusief de Verkoopsvoorwaarden) worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving.  Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel.  In navolging van Europese regelgeving voorziet Bio2Nature ook in Online Dispute Resolution (ODR). Voor meer informatie over ODR kan u terecht op http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr-odr/index_en.htm
Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze algemene voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking.
De titels die wij in onze juridische documenten gebruiken zijn steeds louter illustratief. Je kan er dus geen juridische waarde uit putten.

8/ Help ons onze website te verbeteren!

Het mag duidelijk zijn, onze website is er één voor en door gebruikers opgesteld. We stellen iedere hulp ter verbetering van onze website zeker op prijs en vragen je zelfs uitdrukkelijk alle opmerkingen, vragen en tips door te sturen. Jouw inbreng wordt verwacht op info@bio2nature.com

Nieuwsbrief

Schrijf je in en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en ontvang 5% korting op uw bestelling.